Ήπια Καλλιέργεια

Η διαφύλαξη του αγρο-περιβαλλοντικού οικοσυστήματος αποτελεί δέσμευση της εταιρείας γιατί συμβάλει στην ενεργή βιωσιμότητα / αειφορία αλλά και στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος.

Η ήπια καλλιέργεια συνιστά μια ομπρέλα διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου που επιτυγχάνεται σε όλα τα στάδια με τη συνεχή παρακολούθηση πεδίου από εξειδικευμένο προσωπικό και μέσω της προηγμένης τεχνολογίας.

Στις διαδικασίες περιλαμβάνονται:

1

Άρδευση

Καθολική χρήση συστήματος σταγόνων και μικροεκτοξευτήρων για εξοικονόμηση νερού άρδευσης.

frame
frame
2

Λίπανση

Συνεχείς αναλύσεις εδάφους και μόνο στοχευμένη χρήση λιπασμάτων. Εφαρμογή χλωρολίπανσης για μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων, μείωση των νιτρικών στα προϊόντα και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.

3

Φυτοπροστασία

Καλλιέργειες μέσα σε θερμοκήπια και δικτυοκήπια με στόχο τη μείωση προσβολών από έντομα και τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Εκτεταμένη χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Συνεχής παρακολούθηση των καλλιεργειών και μόνο στοχευμένες εφαρμογές φυτοπροστασίας. Σύστημα συλλογής, αποξήρανσης και οικολογικής απομάκρυνσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων εις μείωση επιβάρυνσης του εδάφους, των αποστραγγιστικών τάφρων και του υπεδάφους.

frame
frame
4

Αμειψισπορά

Εναλλαγή ειδών στους αγρούς με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας του εδάφους, τη μείωση ασθενειών εδάφους και τη μείωση ανάγκης φυτοπροστατευτικών εφαρμογών.

5

Ηλεκτρική ενέργεια

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας στις στέγες των κτιρίων (net-metering), με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

frame
frame
6

Συσκευασίες

Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων είναι από 100% ανακυκλώσιμο υλικό.