Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Ιστότοπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσετε πλήρως πως μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή κάθε πληροφορία που σας αφορά και χρήζει προστασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζετε ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας.

1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε; Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

(α) Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και χρήση εκ μέρους σας αυτού του Ιστότοπου, όπως εξηγείται στην παρακάτω ενότητα (2),

(β) Πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό χρήστη και / ή να εγγραφείτε στις υπηρεσίες του Ιστότοπου μας και / ή στις ενημερώσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως εξηγείται παρακάτω στην ενότητα (3).

2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις του Ιστότοπου και την χρήση cookies

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο μας, όπως την διεύθυνση IP, τον τύπο του περιηγητή, την ημέρα, ώρα και διάρκεια επίσκεψης και τον αριθμό παρακολουθήσεων των σελίδων μας. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας, δηλαδή στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστότοπου, για την δημιουργία αρχείου καταγραφής προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ιστότοπου μας και την διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών από τυχαίες ή παράνομες ενέργειες και περιστατικά. Καθώς επίσης προκειμένου να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα του Ιστότοπου μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες (απαραίτητα cookies) καθώς και για άλλους σκοπούς (προαιρετικά cookies), όπως περιγράφεται στην χωριστή Πολιτική Cookies, που είναι διαθέσιμη εδώ.

3. Πληροφορίες για την εγγραφή στον Ιστότοπο και για ενημερώσεις

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, όταν εγγράφεστε στις υπηρεσίες του Ιστότοπου μας προκειμένου να διασφαλίσουμε τον έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη και προκειμένου ο Ιστότοπος μας να εκτελέσει τις λειτουργίες που επιλέγετε.

Επίσης, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τις αντίστοιχες πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, όταν εγγράφεστε στους καταλόγους αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων.

4. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε υποχρεωτικής γνωστοποίησης πληροφοριών κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών και στο μέτρο που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να κοινολογήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

- Όταν αυτό είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, όπως για παράδειγμα στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του προσωπικού μας, ή στους εργολάβους μας, είτε πρόκειται για νομικά είτε για φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που ενεργούν είτε ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

5. Διατήρηση δεδομένων

Υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που επεξηγούνται στην ενότητα (6), θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για κατάλληλο χρονικό διάστημα, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των δεδομένων αυτών και των σκοπών, για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και χρήση του Ιστότοπου μας διατηρούνται για διάστημα 12 μηνών.

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας και σε καταλόγους αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων διατηρούνται για 12μηνες χρονικές περιόδους που ανανεώνονται. Θα επικοινωνούμε μαζί σας τακτικά προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή συγκατάθεσή σας στην διατήρηση των δεδομένων αυτών από την Εταιρεία μας. Εναλλακτικά, θα θεωρούμε ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν, εκτός εάν ζητήσετε οποτεδήποτε να διαγραφείτε από τα τακτικώς αποστελλόμενα ενημερωτικά σημειώματα.

H Εταιρεία μας επιφυλάσσεται να διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεών της.

6. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή ως ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο νόμος:

(α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας,

(β) Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας,

(γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα σας,

(δ) Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

(ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων,

(στ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με αυτή τη βάση (σημειώστε εντούτοις ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της), και

(ζ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή καθώς και προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα (8). Πάντως, σας ενθαρρύνουμε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@vezyrogloufarm.com , ούτως ώστε να ασχοληθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σας

Θα εφαρμόσουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που συνεπάγεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Θα επιδείξουμε την κατάλληλη πρόνοια ώστε να εμποδίσουμε την τυχόν απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων σας.

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς επιρρεπής σε κινδύνους και για τον λόγο αυτό δεν θα φέρουμε ευθύνη για γεγονότα για τα οποία δεν είμαστε υπόλογοι, όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ.

8. Ο ρόλος μας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ταυτότητά μας και τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Η Εταιρεία μας ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Αντώνης Βεζύρογλου και Σία Ε.Ε.

Τ.Θ.5 Σχοινάς, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, ΤΚ 59300

privacy@vezyrogloufarm.com

9. Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε επίσης την αντίστοιχη ενημέρωση που αναρτάται στον Ιστότοπό μας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά την 1/10/21.