Ποιότητα και Ασφάλεια

Στόχος της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εκφράζει τις αρχές και την φιλοσοφία της διοίκησης, είναι η παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και υψηλή ποιότητα.

Ο στόχος αυτός καλύπτεται από την πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζεται από την εταιρεία τόσο σε πρωτογενές (καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων) όσο και σε δευτερογενές επίπεδο (διαλογή και τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων).

Σε πρωτογενές επίπεδο, η εταιρεία δεσμεύεται να παράγει φυλλώδη λαχανικά με διαδικασίες απόλυτα συμμορφούμενες προς:

 • τις νομικές διατάξεις που αφορούν στις δραστηριότητες της,
 • την ασφάλεια των εργαζομένων της γεωργικής εκμετάλλευσης,
 • την προστασία του περιβάλλοντος και
 • την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως αυτοί ορίζονται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικής Παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου GLOBALGAP PLUS, όπως αυτό εκφράζεται στην ισχύουσα έκδοσή του.

Σε δευτερογενές επίπεδο, η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (H.A.C.C.P.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018, αλλά και με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την Διαλογή και Συσκευασία Νωπών Λαχανικών.

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων προάγεται μέσω:

 • της πλήρους ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων προϊόντων από το χωράφι στο ράφι,
 • της ανάλυσης κινδύνων ασφαλείας των πρώτων υλών και προϊόντων που διαχειρίζεται,
 • του σωστά σχεδιασμένου ελέγχου ποιότητας από τον αγρό ως το τελικό προϊόν,
 • του ικανού προσωπικού της,
 • της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού,
 • της επένδυσης σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή,
 • της τήρησης αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής,
 • της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της,
 • της διάθεσης σχεδίου για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και
 • της έγκαιρης και πλήρους ανάκλησης τυχόν μη συμμορφούμενου προϊόντος της.

Η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δηλώνει τη δέσμευση της στην Πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της και μέσω της πλήρους εφαρμογής της, προασπίζει το κύρος της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της.

Η επιτυχής υλοποίηση όλων των παραπάνω είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου της εταιρείας σε όποιο τμήμα της και αν ανήκει.

Ο Γενικός Διευθυντής

Βεζύρογλου Αντώνης